Motto:

Motto: Mám zkušenosti z práce v hygienické službě a řízení zdravotnictví. Věřím, že tyto mé zkušenosti budou pomáhat kolegům v péči o jejich ordinace.

pátek 4. prosince 2015

Desinfekce - důležitá informace


Česká společnost nemocniční epidemiologie a hygieny
odborná společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně,

zahájila provoz 

Registru dezinfekčních přípravků doporučených pro zdravotnictví


REDEP je určen především pro zdravotnická zařízení; je však relevantní pro použití dezinfekčních přípravků v lékárnách, ústavech sociální péče, pro veřejné instituce a podniky s epidemiologicky významnou činností, pro občany a domácnosti v případě nemoci nebo péče o dlouhodobě nemocné.
Účelem REDEP je usnadnit uživatelům dezinfekčních přípravků orientaci v nabídce na trhu.
Společnost nemocniční epidemiologie a hygieny ČLS JEP je vlastníkem a provozovatelem REDEP, který je veden v elektronické podobě a je přístupný na adrese: www.sneh.cz. Na této adrese naleznete také další podrobné informace a Pravidla pro zapsání výrobku do REDEP.
Společnost si je vědoma toho, že se jedná o první pokus vytvořit v České republice databázi tohoto typu, jejíž počáteční verze může trpět odbornými i technickými nedostatky. Důvěryhodnost a odbornou úroveň REDEP je potřeba postupně budovat vzájemnou komunikací a spoluprací mezi provozovatelem, výrobci, distributory a uživateli. Společnost nemocniční epidemiologie a hygieny ráda přijme podněty ke kultivaci a dalšímu rozvoji REDEP.

čtvrtek 3. prosince 2015
Všem našim klientům a příznivcům přejeme klidné a spokojené svátky,

v roce 2016 především zdraví a úspěchy v soukromém i pracovním životě, 

váš Medadmin

neděle 15. listopadu 2015

informace SUKL pro gynekology

Informace pro gynekology vychází z informace SÚKL ze dne 12. listopadu 2015.
V nedávné době byla provedena studie EURAS-IUD. Je to rozsáhlá studie provedená u uživatelek nitroděložních kontraceptiv, a to včetně léčivého přípravku Mirena® a nitroděložních tělísek s mědí, která byla primárně zaměřená na sledování výskytu perforací dělohy. Pozorovaná četnost perforace dělohy byla 1,3 na 1 000 zavedení v celé studované populaci, přičemž mezi jednotlivými tělísky nebyl nalezen významný rozdíl. Studie ukázala, že kojení v době zavedení IUC a zavedení do 36. týdne po porodu byly nezávisle na sobě spojeny se zvýšeným rizikem perforace (až 5,6 na 1000 zavedení). Tyto rizikové faktory byly nezávislé na typu zavedeného IUC. S žádným případem perforace nebyly ve studii spojeny závažné následky, jako například poranění močového měchýře či generalizovaná septikémie nebo peritonitida. Většina perforací se jak v kohortě léčivého přípravku Mirena®, tak i v kohortě IUD s mědí klinicky projevila ve formě bolesti nebo krvácení. V obou kohortách bylo více než 50 % perforací diagnostikováno během prvních dvou měsíců od zavedení IUC. Doporučení: Poradenství o dostupných antikoncepčních metodách by mělo zahrnovat jak informace o účinnosti či spolehlivosti antikoncepce, tak i o rizicích spojených s jednotlivými dostupnými antikoncepčními přípravky. U nitroděložní antikoncepce to znamená informovat o riziku a známkách a příznacích perforace dělohy. K perforaci nebo penetraci děložního těla nebo hrdla IUC může dojít nejčastěji během zavádění, přestože to může být zjištěno až později. Perforace nebo penetrace může také snížit účinnost IUC. Takové IUC musí být vyjmuto; někdy je k tomu zapotřebí chirurgického zákroku. V případě obtížného zavádění a/nebo výjimečné bolesti či krvácení během zavádění nebo po něm je třeba ihned provést fyzikální a ultrazvukové vyšetření k vyloučení perforace dělohy. Samotné fyzikální vyšetření (včetně kontroly vláken) nemusí pro vyloučení částečné perforace postačovat. Ženy používající IUC by měly přijít na kontrolu 4-12 týdnů po zavedení a pak minimálně jednou ročně. Ženám je třeba říci, aby v případě, že budou mít podezření na perforaci dělohy, neprodleně vyhledaly lékařskou pomoc (například při silné nebo větší než očekávané bolesti, nebo když nemohou nahmatat vlákna).
Pro naše klienty (v námi zpracovaných písemných informovaných souhlasech pacientek se zavedením nitroděložní antikoncepce) budeme nové verze  postupně zasílat! ( informace zde bude podrobněji zapracována)

úterý 6. října 2015

Legislativa, kontroly a dokumenty

Z legislativy, vztahující se k hospodaření s léčivými přípravky a nakládání se zdravotnickými prostředky (patří sem i všechny zdrav. přístroje), vyplývají pro provozovatele zdravotnických zařízení konkrétní povinnosti. Jejich plnění kontroluje SUKL. 
Pro ty z vás, kteří se chcete vyhnout nepříjemnostem a  vysokým pokutám za nesplnění požadovaného, nabízíme, jako jediní, vytvoření veškeré potřebné dokumentace k výše uvedené problematice. Tato dokumentace je vytvořena podle aktuální legislativy, požadavků SUKLu, pro každé pracoviště individuálně. Dokumentaci vytváříme kompletně my a součástí je roční bezplatný servis a aktualizace podle legislativy a dalších požadavků a potřeb.
V případě zájmu nás kontaktujte telefonicky (606 119 029) nebo emailem (info@medadmin.cz)

pátek 4. září 2015


Všechny své příznivce vítáme po prázdninách
a hned přinášíme důležitou informaci pro gynekology. Pro ty, kterým by i přes důkladné studium nového zákona o zdravotních prostředcích a příslušných prováděcích předpisů, nebylo zcela jasné, jak je to s nitroděložní antikoncepcí níže je důležité vyjádření SUKLu:

Pro nitroděložní kontracepci lze použít dva typy nitroděložních tělísek:
1.      Nitroděložní tělíska obsahující levonorgestrel (syntetický hormon s účinkem hormonu žlutého tělíska), která jsou uváděna na trh jako léčivé přípravky.

2.      Nitroděložní tělíska bez hormonu, obsahující měď, která jsou uváděna na trh jako zdravotnické prostředky. Tyto zdravotnické prostředky z hlediska míry rizika pro uživatele nebo třetí osob jsou zařazeny do třídy III !!, jak je uvedeno v právním předpisu - Nařízení vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky, v Příloze 9 - Klasifikační pravidla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
      Nezapomeňte na zásadní povinnosti z tohoto pro vás vyplývající!                
pátek 12. června 2015


Do září už asi nebude mnoho nového v legislativě, ale zákon o zdravotních prostředcích zatím stačí, že? Když budete potřebovat, jsme tu pro vás i během prázdnin.
Přejeme všem našim klientům a příznivcům krásné a pohodové léto!


pátek 17. dubna 2015

Nový zákon

Od 1.dubna 2015 platí nový zákon o zdravotnických prostředcích (patří sem i zdrav. přístroje). Stávající povinnosti pro provozovatele zdravotnických zařízení se zásadně nemění, ale některé nové skutečnosti jsou podstatné, dané jasně a přesně. Novinkou je např. fakt, že veškeré zákonem dané - a písemně  dokumentované povinnosti, které se vztahují ke zdrav. přístrojům a prostředkům, se musí uchovávat (tedy patřičná dokumentace) ještě rok poté, co již konkrétní přístroj není v provozu! Lékaři, kteří si kupují již provozované ordinace, by se měli přesvědčit, že veškerá dokumentace je správně vedena. V opačném případě se vystavují reálnému riziku, že v případě kontroly budou platit velmi citelné pokuty. 
Chcete znát další podrobnosti? Potřebujete poradit nebo stojíte o pomoc? Kontaktujte nás telefonicky nebo emailem, jsme tu pro vás.

čtvrtek 2. dubna 2015

Krásné svátky

Všem klientům, přátelům a příznivcům přejeme krásné velikonoční svátky. Užijte si je podle svých představ! 
Váš Medadmin

čtvrtek 19. března 2015

Nová službaVzhledem k zvyšujícímu se zájmu jsme pro vás připravili novou službu.
V případě, že chcete prodat svoji praxi, můžeme vám připravit veškerou dokumentaci vaší ordinace podle zdravotnické legislativy tak, abyste svoji praxi mohli předat kupujícímu kompletně, kvalitně a rychle a také za odpovídající cenu takto připraveného pracoviště.
V případě, že kupujete ordinaci, poskytujeme konzultace nebo přímou spolupráci tak, abyste byli seznámeni se všemi podstatnými skutečnostmi vaši budoucí praxe, které mohou výrazně ovlivnit, především finančně, vaše následné  provozování zakoupeného zdrav. pracoviště.


středa 28. ledna 2015

Elektronická komunikace se správcem daně

Od 1. ledna 2015 platí rozšířená povinnost elektronické komunikace se správcem daně. Týká se zejména těch daňových subjektů, které mají zpřístupněnu datovou schránku (ať již ze zákona, nebo dobrovolně). Více informací naleznete níže nebo na http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-pro-media/letak-povinna-elektronicka-komunikace.pdf.


Kdo je nově povinen učinit podání pouze elektronicky?
Daňový subjekt nebo jeho zástupce, který má zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. 
Jaké podání musí učinit elektronicky (datovou zprávou)?
Přihláška k registraci 
Oznámení o změně registračních údajů 
Řádné daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání 
Hlášení a vyúčtování
Jak lze učinit podání?
Datová zpráva musí být správci daně odeslána ve stanoveném formátu a struktuře, a to: Prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu s ověřenou identitou podatele způsobem, 
kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky
nebo podepsaná uznávaným elektronickým podpisem 
nebo prostřednictvím datové schránky 
Vyplývají z nedodržení nějaké sankce?
Za nedodržení povinné elektronické formy správce daně uloží pokutu ve výši 2 000,- Kč. V případě, že tím daňový subjekt závažně ztěžuje správu daní, může mu být uložena pokuta až do výše 50 000,- Kč.


www.financnisprava.cz 


středa 21. ledna 2015

Upozornění


Vzhledem k množícím se případům níže uvedených situací, dovolujeme si Vás upozornit:
V případě, že si kupujete ordinaci nebo jiné zdravotnické pracoviště, nezapomeňte se přesvědčit, že zdravotnické přístroje jsou "servisovány" a  i v dalším ošetřovány tak, jak nařizuje příslušná legislativa. Za Vaše pracoviště zodpovídáte po koupi  již jen Vy a příslušné doklady jsou při kontrolách vyžadovány, v souladu s legislativou několik let zpětně. Znamená to tedy, že v případě, že bývalý majitel, provozovatel zdravotnického pracoviště neprováděl řádnou údržbu přístrojů a další náležitosti podle legislativy, Vy jako současní majitelé budete vystaveni reálnému nebezpečí velmi vysoké pokuty, případně včetně nutnosti zakoupení nového přístroje!