Motto:

Motto: Mám zkušenosti z práce v hygienické službě a řízení zdravotnictví. Věřím, že tyto mé zkušenosti budou pomáhat kolegům v péči o jejich ordinace.

neděle 15. listopadu 2015

informace SUKL pro gynekology

Informace pro gynekology vychází z informace SÚKL ze dne 12. listopadu 2015.
V nedávné době byla provedena studie EURAS-IUD. Je to rozsáhlá studie provedená u uživatelek nitroděložních kontraceptiv, a to včetně léčivého přípravku Mirena® a nitroděložních tělísek s mědí, která byla primárně zaměřená na sledování výskytu perforací dělohy. Pozorovaná četnost perforace dělohy byla 1,3 na 1 000 zavedení v celé studované populaci, přičemž mezi jednotlivými tělísky nebyl nalezen významný rozdíl. Studie ukázala, že kojení v době zavedení IUC a zavedení do 36. týdne po porodu byly nezávisle na sobě spojeny se zvýšeným rizikem perforace (až 5,6 na 1000 zavedení). Tyto rizikové faktory byly nezávislé na typu zavedeného IUC. S žádným případem perforace nebyly ve studii spojeny závažné následky, jako například poranění močového měchýře či generalizovaná septikémie nebo peritonitida. Většina perforací se jak v kohortě léčivého přípravku Mirena®, tak i v kohortě IUD s mědí klinicky projevila ve formě bolesti nebo krvácení. V obou kohortách bylo více než 50 % perforací diagnostikováno během prvních dvou měsíců od zavedení IUC. Doporučení: Poradenství o dostupných antikoncepčních metodách by mělo zahrnovat jak informace o účinnosti či spolehlivosti antikoncepce, tak i o rizicích spojených s jednotlivými dostupnými antikoncepčními přípravky. U nitroděložní antikoncepce to znamená informovat o riziku a známkách a příznacích perforace dělohy. K perforaci nebo penetraci děložního těla nebo hrdla IUC může dojít nejčastěji během zavádění, přestože to může být zjištěno až později. Perforace nebo penetrace může také snížit účinnost IUC. Takové IUC musí být vyjmuto; někdy je k tomu zapotřebí chirurgického zákroku. V případě obtížného zavádění a/nebo výjimečné bolesti či krvácení během zavádění nebo po něm je třeba ihned provést fyzikální a ultrazvukové vyšetření k vyloučení perforace dělohy. Samotné fyzikální vyšetření (včetně kontroly vláken) nemusí pro vyloučení částečné perforace postačovat. Ženy používající IUC by měly přijít na kontrolu 4-12 týdnů po zavedení a pak minimálně jednou ročně. Ženám je třeba říci, aby v případě, že budou mít podezření na perforaci dělohy, neprodleně vyhledaly lékařskou pomoc (například při silné nebo větší než očekávané bolesti, nebo když nemohou nahmatat vlákna).
Pro naše klienty (v námi zpracovaných písemných informovaných souhlasech pacientek se zavedením nitroděložní antikoncepce) budeme nové verze  postupně zasílat! ( informace zde bude podrobněji zapracována)