Motto:

Motto: Mám zkušenosti z práce v hygienické službě a řízení zdravotnictví. Věřím, že tyto mé zkušenosti budou pomáhat kolegům v péči o jejich ordinace.

čtvrtek 27. února 2014

Odpověď na dotaz a také informace pro všechnyExterní hodnocení kvality a bezpečí  zdravotních služeb 

Předpisy k výše uvedenému tématu byly vydány s cílem legislativně ukotvit a přesně stanovit podmínky a požadavky na zajištění procesu hodnocení kvality a bezpečí v souladu s požadavky EU, WHO a Mezinárodní společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví.

V současné době probíhá aktivně proces externího hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb -  o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče a externí klinický audit (bližší níže). 

Požadavky pro externí hodnocení (na kvalitu a bezpečí)  pro další formy případě druhy zdravotní péče budou stanoveny na základě dosažení určité míry připravenosti poskytovatelů zdravotních služeb i v těchto oblastech zdravotní péče, která bude adekvátní stávající míře připravenosti poskytovatelů lůžkové zdravotní péče!


Externí klinický audit
Externí klinický audit je způsob hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, který definuje zákon č. 373/2011 Sb.o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 373/2011 Sb.“).
 
Poskytovatel zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, je dle § 97 odst. 2 písm. c) zákona č. 373/2011 Sb., povinen uzavřít smlouvu podle § 81 odst. 1 téhož zákona na provedení externího klinického auditu na všech svých pracovištích poskytujících lékařské ozáření do 1 roku ode dne uveřejnění seznamu podle § 77 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb.
Z ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. dále vyplývá povinnost pro poskytovatele zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, provádět externí klinický audit nejméně jedenkrát za 5 let.
Externím klinickým auditům předchází interní klinické audity prováděné dle § 74 zákona č. 373/2011 Sb. které se provádí jedenkrát za rok, a to prostřednictvím osob, jež mají k poskytovateli pracovněprávní nebo obdobný vztah a jsou odborně způsobilé v oblasti, ve které má být audit proveden. Poskytovatel je povinen provést první interní klinický audit podle § 74 odst. 2 do 2 let ode dne uveřejnění Národních radiologických standardů.


pátek 14. února 2014

Odpověď na dotaz


Odpovídáme takto na část jednoho dotazu, který jsme obdrželi, protože si myslíme, že jde o informaci vhodnou pro více provozovatelů zdravotnických zařízení.
Dotaz zněl: "Jak poznám, že moje ordinace nesplňuje případně všechny požadavky zdravotnické legislativy a bylo by vhodné něco doplnit? Snažím se, abych měl ordinaci v pořádku, dodržuji schválený provozní hygienický řád a další skutečnosti, které jsou mně známy"
Odpověď: Na tuto otázku lze odpovědět až po konzultaci ve vaší ordinaci, kromě provozního řádu existuje řada dalších právních předpisů, které se vztahují buď přímo na oblast zdravotnictví nebo se jí nějakým způsobem také "dotýkají" (často velmi závažně vzhledem k případným možným dopadům) a každé zdravotnické pracoviště je má (nebo nemá) vyřešené "po svém". První konzultace na Vašem pracovišti, při které jsme schopni Vám také doporučit co by bylo vhodné doplnit, změnit a pod.,  je zdarma a bez jakéhokoliv nároku na pokračování Vaší spolupráce s námi.