Motto:

Motto: Mám zkušenosti z práce v hygienické službě a řízení zdravotnictví. Věřím, že tyto mé zkušenosti budou pomáhat kolegům v péči o jejich ordinace.

čtvrtek 27. února 2014

Odpověď na dotaz a také informace pro všechnyExterní hodnocení kvality a bezpečí  zdravotních služeb 

Předpisy k výše uvedenému tématu byly vydány s cílem legislativně ukotvit a přesně stanovit podmínky a požadavky na zajištění procesu hodnocení kvality a bezpečí v souladu s požadavky EU, WHO a Mezinárodní společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví.

V současné době probíhá aktivně proces externího hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb -  o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče a externí klinický audit (bližší níže). 

Požadavky pro externí hodnocení (na kvalitu a bezpečí)  pro další formy případě druhy zdravotní péče budou stanoveny na základě dosažení určité míry připravenosti poskytovatelů zdravotních služeb i v těchto oblastech zdravotní péče, která bude adekvátní stávající míře připravenosti poskytovatelů lůžkové zdravotní péče!


Externí klinický audit
Externí klinický audit je způsob hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, který definuje zákon č. 373/2011 Sb.o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 373/2011 Sb.“).
 
Poskytovatel zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, je dle § 97 odst. 2 písm. c) zákona č. 373/2011 Sb., povinen uzavřít smlouvu podle § 81 odst. 1 téhož zákona na provedení externího klinického auditu na všech svých pracovištích poskytujících lékařské ozáření do 1 roku ode dne uveřejnění seznamu podle § 77 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb.
Z ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. dále vyplývá povinnost pro poskytovatele zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, provádět externí klinický audit nejméně jedenkrát za 5 let.
Externím klinickým auditům předchází interní klinické audity prováděné dle § 74 zákona č. 373/2011 Sb. které se provádí jedenkrát za rok, a to prostřednictvím osob, jež mají k poskytovateli pracovněprávní nebo obdobný vztah a jsou odborně způsobilé v oblasti, ve které má být audit proveden. Poskytovatel je povinen provést první interní klinický audit podle § 74 odst. 2 do 2 let ode dne uveřejnění Národních radiologických standardů.


Žádné komentáře:

Okomentovat